Ova anketa sadrži 30 pitanja.

ANKETA O GUBICIMA PČELINJIH DRUŠTAVA U SRBIJI

1

Kako se zove region u kome gajite Vaše pčele?

2

Da bi opisali lokaciju vašeg glavnog pčelinjaka ili pogona, molimo napišite ime grada/mesta/sela najbližeg Vašem pčelinjaku?

3

Napišite poštanski broj gore navedenog mesta ili grada najbližeg tom mestu.

4

Koliko pčelinjaka imate?

6

Koliko proizvodnih društava ste imali pre zime 2017-2018?

(tj. koliko ste društava zazimili u jesen 2017?)

 

Samo proizvodna društva treba brojati, ne rojeve, pomoćna ili rezervna društva (ovo pravilo važi i pri davanju odgovora u svim ostalim pitanjima).

7

Koliko od tih društava (iz prethodnog odgovora) ste izgubili, jer su...

0
 

Interesuje nas broj izgubljenih društava. Ako niste izgubili nijedno, upisite 0.

Ukupan broj izgubljenih društava izračunaće se automatski.

9 Rezultati:
Zazimljena društva  = 100%
Društva koja su imala problem sa maticom NAN%
Gubici zbog prirodnih katastrofa  NAN%
Gubici zbog uginuća NAN%
Ukupni gubici kod prezimljavanja 0 NAN%


So you have wintered colonies, are dead (=NAN%), have queen problems (=NAN%) and are lost due to natural disaster (=NAN%).

This gives an overall loss rate for your operation of NAN%.

 

10

Koliko je uginulih društava....

0
 

Ako nema nijednog, odgovorite 0. "Total" bi trebao biti isti kao (c) broj izgubljenih društava (uginulih ili nestalih) iz prethodnog pitanja (=).

12

Koliko društava zazimljenih u jesen 2017 je pri izimljavanju 2018 bilo slabo, ali je imalo maticu?

13

Koliko proizvodnih društava ste imali prošlog proleća (2017. god.)?

14

Koliko proizvodnih društava ste imali ovog proleća (2018. god.)?

15

Od društava koja ste zazimili u jesen 2017. koliko je imalo mladu maticu (iz 2017)?

16

U kojoj meri su kod Vas problemi sa maticama bili ispoljeni tokom pašne sezone u 2017. godini u poređenju sa stanjem koje ste obično imali ranije?

Više
Uobičajeno
Manje
Ne znam
Bez odgovora
17

U poređenju sa društvima u kojima ste imali stare matice, da li su društva sa mladim maticama preživele zimu:

Bolje
Isto
Lošije
Ne znam / Ne mogu uporediti
Bez odgovora
18

U koliko preživelih društava ste nakon zime uočili veliku količinu fecesa (izmeta) unutar košnice?

19

Da li ste bilo koje društvo selili makar jednom radi povećanja proizvodnje meda ili radi oprašivanja useva tokom 2017?

  Da Neodlučan/neodlučna Ne
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
20

Koje od dole navedenih mera primenjujete u većini društava:

  Da Neodlučan/neodlučna Ne Bez odgovora
a) Žičanu podnjaču tokom zime
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
b) Izolaciju košnica tokom zime (npr. utopljavanje, oblaganje zidova košnica)
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
c) Košnice od veštačkih materijala (plastike, stiropora)
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
d) Sertifikovano organsko pčelarenje
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
e) Matice (pčele) selekcionisane na otpornost na varou
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
f) Saće sa smanjenim ćelijama legla (5.1 mm ili manje)
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
g) Prirodno saće (bez satne osnove)
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
h) Kupljeni vosak koji nije poreklom od Vaših društava
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
i) Korišćenje osnova koje nisu od voska u plodištu
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
21

Koliko ste približno plodišnog saća zamenili satnim osnovama (po košnici) u 2017. godini?

0%
1-30%
31-50%
više od 50%
Bez odgovora
22

Da li ste u Vašim društvima uočili pčele sa oštećenim/deformisanim krilima (tokom letnje sezone)? (takve pčele ukazuju na prisustvo virusa deformisanih krila koje prenose Varroa krpelji).

Nijednu
Mali broj
Veoma puno
Ne znam
Bez odgovora
23

Da li je tokom 2017. god. većina Vaših društava imala značajan unos sa neke od dole navedenih vrsta biljaka (popunite odgovor za svaku biljku)?

  Da Neodlučan/neodlučna Ne Bez odgovora
a) Voćnjaci
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
b) Uljana repica
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
c) Kukuruz
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
d) Suncokret
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
e) Vres
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
f) Jesenja paša
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
24

Da li ste tokom 2017. god. imali med sa dominacijom jedne ili više biljaka sa dole navedene liste?

  Da Neodlučan/neodlučna Ne Bez odgovora
a) lipa
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
b) bagrem
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
c) livadske biljke
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
d) kesten
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
e) facelija
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
f) maslačak
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
g) lucerka
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
h) heljda
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
25

Ako ste Vaša društva prihranjivali šećerom (rastvorom šećera ili invertovanim šećerom) prošle godine prilikom pripreme za zimu, koliko kg šećera (suve materije) ste u proseku dali po jednom proizvodnom društvu?

26

Da li ste pratili stepen infestiranosti Varroa krpeljima u periodu April 2017 - April 2018?

  Da Neodlučan/neodlučna Ne
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
27

Da li čuvate pčele u oblastima u kojima Varroa još uvek nije detektovana?

  Da Neodlučan/neodlučna Ne Bez odgovora
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
Bez odgovora
28

Da li ste tretirali Vaša društva protiv Varroa krpelja u periodu April 2017 - April 2018?

  Da Neodlučan/neodlučna Ne
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
29

Označite mesece u kojima ste pratili zaraženost varoom kod Vaših proizvodnih društava i naznačite kada ste POČELI tretman protiv varoe ili drugi postupak tokom perioda April 2017 - April 2018?

  Apr 17 May 17 June 17 July 17 Aug 17 Sep 17 Oct 17 Nov 17 Dec 17 Jan 18 Feb 18 Mar 18 Apr 18
Praćenje stepena zaraženosti pčelinjim krpeljom Varroa (npr. brojanje otpalih krpelja)
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Uklanjanje trutovskog legla
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Hipertermija (tretman legla/pčela visokom temperaturom)
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Primena drugih biotehničkih metoda – kao što su npr. ”ram lovac”, kompletno ukljanjanje legla, ograničavanje (”hapšenje”) matice
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Mravlja kiselina - kratkoročni tretman
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Mravlja kiselina - dugoročni tretman (npr. Mite-Away Quick Strips (MAQS)
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Mlečna kiselina
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Oksalna kiselina - nakapavanje
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Oksalna kiselina - sublimacija (evaporacija, isparavanje)
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Mešavine sa oksalnom kiselinom Hiveclean/Bienenwohl/Varromed
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Timol (npr. Apiguard, ApilifeVar)
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Tau-fluvalinat (npr. Apistan)
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Flumetrin (npr. Bayvarol)
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Amitraz (trake, npr. Apivar, Apitraz)
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Amitraz (nadimljavanj/aerosol)
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Kumafos (nakapavanje, npr. Perizin)
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Kumafos (trake, npr. Checkmite+)
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Neki drugi hemijski proizvod
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
Neka druga metoda
Apr 17
May 17
June 17
July 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17
Jan 18
Feb 18
Mar 18
Apr 18
 

Ako ste koristili isti metod tokom više meseci, označite samo mesec kada ste PRVI put primenili taj metod.

30

Da li ste uočili azijskog stršljenja Vespa velutina koji vreba pčele na Vašem pčelinjaku/pčelinjacima?

  Da Neodlučan/neodlučna Ne
Da
Neodlučan/neodlučna
Ne
31

Ukoliko budemo imali dodatna pitanja u vezi prezimljavanja društava, da li je u redu da Vas kontaktiramo?

33

Ukoliko imate dodatni komentar, ovde možete da ga napišete