COLOSS: Monitoring úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku 2023 / 2024
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Vážené včelárky, vážení včelári!


zahájili sme ďalší ročník monitoringu úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku. Prosíme Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka, v ktorom môžete zhodnotiť Vaše pozorovania získané počas uplynulej včelárskej sezóny. Toto zisťovanie je anonymné, robí sa rovnakou štandardnou formou v mnohých krajinách Európy a sveta, bude hromadne štatisticky spracované a osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté tretím osobám ani párované so žiadnou inou databázou či registrom. Svojou účasťou prispejete ku poznaniu zaujímavých súvislostí v chove včiel.

Vyplnenie celého dotazníka nezaberie zvyčajne viac ako 20 minút. Pokiaľ toľko času nemáte, budeme vďační, keď vyplníte aspoň tzv. povinné otázky, ktorých je len 8, sú písané červeným písmom a podčiarknuté, celkový čas vypĺňania sa tak skráti zvyčajne pod 5 minút. Ide konkrétne o otázky 1, 2 a/alebo 3, 4, 6, 7, 20, 27 a 29. Po vyplnení dotazníka stlačte talčidlo "Odoslať".

Ak potrebujete vypĺňanie prerušiť, použite odkaz "Obnoviť neskôr" na konci dotazníka. Toto tlačítko tiež použite, ak hrozí, že prekročíte 40 minútový časový limit vypĺňania. Ku dokončeniu a odoslaniu sa potom môžete vrátiť neskôr.

Dotazník bude prístupný do 20. mája 2024. Čím viacej včelárov sa zapojí, tým presnejšie výsledky získame, informujte prosím o tomto projekte aj svojich včelárskych kolegov preposlaním linku na tento dotazník.

Ďakujeme za Váš čas a dôveru

doc. Róbert Chlebo

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,

národný koordinátor projektu COLOSS na Slovensku.

robo.chlebo@gmail.com

V tomto prieskume je 36 otázok.
Zimné straty včelstiev
1

Vyberte kraj, v ktorom sa nachádza Vaša včelnica.

(v prípade že máte stanovištia včelstiev vo viacerých krajoch Slovenska, uveďte ten, v ktorom sa nachádza väčšina Vašich včelstiev)

2

Uveďte názov obce, v katastri ktorej sa nachádza Vaša hlavná včelnica.

3

Uveďte PSČ obce, kde sa nachádza Vaša hlavná včelnica.

(pokiaľ sú včelstvá umiestnené v extraviláne, uveďte PSČ najbližšej obce).

4

Koľko stanovíšť včelstiev máte?

5

Pokiaľ máte viac stanovíšť, sú od hlavnej včelnice vzdialené viac ako 15 km?

(Táto otázka je povinná)
6

Koľko produkčných včelstiev ste zazimovali na jeseň (minulého roku 2023)?

Zarátajte výlučne produkčné včelstvá, od ktorých ste v minulej sezóne očakávali produkciu, neberte do úvahy rezervné oddielky (to sa týka aj všetkých ostatných otázok v tomto dotazníku).

(Táto otázka je povinná)
7

Koľko produkčných včelstiev ste stratili počas zimy 2023/2024?

Za zimu sa považuje obdobie od poslednej jesennej prehliadky až po začiatok novej znášky. Vo väčšine prípadov pôjde o úhyny včelstiev, v tomto prípade to zapíšte do okienka c). Je však možné, že ste čelili aj iným typom strát včelstiev, ktoré sa zapisujú do okienok a) prípadne b). Príklad: ak ste na jar našli jedno slabé včelstvo s nekladúcou matkou, jeden úľ zvalil prudký vietor a včelstvo to neprežilo a našli ste ste dve uhynuté včelstvá (prázdne alebo s mŕtvolkami), tak do políčka a) zapíšete 1, do políčka b) zapíšete 1 a do políčka c) zapíšete 2

Políčka nemôžu zostať prázdne, ak ste nestratili žiadne včelstvá, zapíšte prosím do všetkých troch políčok 0.

  • Celkom:

Celkové straty sa automaticky spočítajú.

8
0
9
Výpočet strát včelstiev:
Zazimované včelstvá = 100%
Včelstvá žijúce, ale s problematickou matkou NAN%
Včelstvá stratené v dôsledku nehôd a prírodných vplyvov NAN%
Včelstvá uhynuté (prázdne) NAN%
Celkové straty 0 NAN%


Sumarizácia: Zazimovali ste včelstiev, z ktorých uhynulo (=NAN%), malo problémy s matkou (=NAN%) a o ste prišli v dôsledku nehôd a prírodných vplyvov(=NAN%).

Vaše celkové zimné straty teda dosiahli NAN%.

10

Koľko z týchto uhynutých produkčných včelstiev:

(otázka nadväzuje na podotázku o uhynutých včelstvách - modrým písmom vyššie)

  • Celkom:

Číselný výsledok "celkom" by mal byť zhodný s počtom uhynutých včelstiev (c) z predchádzajúcej otázky, čiže: (=).

Pre každé z uhynutých včelstiev vyberte len jednu z možností a) až e).

11
0
12

Ak ste zaznamenali úhyny, v ktorom mesiaci sa to udialo (resp. kedy ste to zistili)?

Ak včelstvá hynuli počas dlhšieho obdobia, uveďťe mesiac, kedy ich uhynulo najviac.

13

Koľko z prezimovaných včelstiev (na jar 2024) bolo zoslabnutých?

(pričom matka bola prítomná - nezapočítavajte tu však včelstvá, ktoré ste uviedli ako "stratené" v odpovedi na otázku 7 a)

14

Pre porovnanie: Koľko produkčných včelstiev ste mali na jar minulého roku 2023?

15

Koľko z úspešne prezimovaných včelstiev malo mladú matku (spárenú v roku 2023)?

16

Ako hodnotíte situáciu s výskytom problematických matiek vo včelstvách v roku 2023 v porovnaní z predchádzajúcimi rokmi?

17

Pozorovali ste počas leta 2023 vo Vašich včelstvách včely s poškodenými alebo deformovanými krídlami?

(ide o príznaky Vírusu deformovaných krídel prenášaného klieštikom)

18

Pozoroval/a ste v uplynulej sezóne výskyt zvápenatenia včelieho plodu vo Vašich včelstvách?

Príznakom zvápenatenia plodu je výskyt bielych alebo šedých múmií na dne úľa alebo v bunkách plástu

19

Pozorovali ste na Vašej včelnici významnú rabovku v období od zakŕmenia do začiatku zimovania?

20

Kočovali ste v roku 2023 s Vašimi včelstvami aspoň raz za znáškou?

(Ide o cielené presuny včelstiev na konkrétny porast za účelom produkcie medu a/alebo opeľovania minimálne 1 x za rok aspoň s určitou časťou Vašich včelstiev. Nejedná sa o presuny oddielkov na oplodňovacie stanice).

21

Mala väčšina z Vašich včelstiev v roku 2023 významnú znášku z nasledovných rastlín?

a) väčšie ovocné sady
b) repka olejná
c) kukurica (peľ)
d) slnečnica
e) výdatná posezónna (jesenná) znáška
f) medovica
g) medovica s melecitózou ("cementový" med)
22

Kedy skončila posledná významná nektárová alebo medovicová znáška v okolí Vašej včelnice?

23

Kedy skončila posledná významná peľová znáška v okolí Vašej včelnice?

24

Ak ste kŕmili včely na zimu cukrovým roztokom alebo invertovaným sirupom:

Koľko kg cukru (v suchom stave) alebo litrov priemyselne vyrobeného sirupu ste v priemere použili na zakŕmenie jedného včelstva?

25

Kedy väčšina z Vašich produkčných včelstiev ukončila po sezóne plodovanie?

26

Kedy väčšina z Vašich produkčných včelstiev začala znovu po plodovej pauze plodovať?

27

Sledovali ste vývoj napadnutia Vašich včelstiev klieštikom v období od apríla 2023 do marca 2024?

28

Aké metódy monitoringu klieštika vo Vašich produkčných včelstvách ste v sezóne 2023/24 používali?

29

Liečili ste včelstvá proti klieštikovitosti v období od apríla 2023 do marca 2024?

30

Uveďte prosím konkrétne mesiace, kedy ste liečili konkrétnymi prípravkami a metódami proti klieštikovi Varroa destructor v období medzi aprílom 2023 až marcom 2024.

Nasleduje zoznam štandardne používaných liečebných prípravkov a postupov proti klieštikovitosti. Označte, v ktorom mesiaci ste daný prípravok / metódu začali aplikovať u aspoň 60 % včelstiev. Najbežnejšie spôsoby liečby používané na Slovensku sú zvýraznené tučným písmom.

Sledovanie prirodzeného spádu klieštikov na podložkách (príp. iný spôsob monitoringu populácie klieštika vo včelstvách)
Odstraňovanie (vyrezávanie) trúdieho plodu
Hypertermia (teplotné ošetrenie plodu, príp. dospelých včiel, napr. Varroa Controller)
Iné biotechnické metódy (napr. odstránenie plodu, izolovanie matky a pod.)
Kyselina mravčia – krátkodobé odparovače (napr. Formidol)
Kyselina mravčia – dlhodobé odparovače (nad 5 dní - napr. Nassenheider)
Kyselina mliečna
Kyselina šťaveľová - pokvapkanie plástov, postrek
Kyselina šťaveľová - odpar zahriatím alebo kontaktné pásiky s glycerínom
Varromed (alebo iné roztoky na báze kyseliny šťaveľovej)
Rastlinné silice, najmä tymol (Ekovartin, Ekopol, ApiLifeVar a pod.)
Gabon PF 90 (príp. ostatné prípravky s tau-fluvalinátom ako M1-AER a Apistan)
Bayvarol alebo Polyvar Yellow (flumetrín)
Amitraz (zadymovanie, fumigácia - Avartin, Varidol, alebo zimné aerosólové ošetrenie Varidolom FUM)
Amitraz v dlhodobo pôsobiacich kontaktných pásikoch (Apivar, Apitraz, Biowar)
Iný chemický produkt (môžete upresniť na konci dotazníka - otázka 36)
Iná nechemická metóda (môžete upresniť na konci dotazníka - otázka 36)

Pri dlhodobých nosičoch uvádzajte len začiatok liečenia (napr. vloženie kontaktných pásikov Gabonu v auguste 2023, bez ohľadu na to, že ste ho vybrali až v septembri).

31

Aké boli priemerné liečebné spády klieštika (Varroa destructor) na jedno včelstvo po prvom jesennom ošetrení?

(teda asi 3 dni po ošetrení fumigáciou Avartinom /Varidolom/ alebo asi 2 týždne po ošetrení kyselinou šťaveľovou)

32

Aké percento zimných strát včelstiev na Vašej včelnici počas uplynulej zimy by ste považovali za ešte prijateľné?

(uveďte len číslo - teda napr. 10 namiesto 10 %)

33

Na Vašej včelnici používate:

a) otvorené zasieťované dná počas zimovania
b) zateplené úle (izolácia v úľových stenách)
c) umelohmotné úle
d) uzavretý obeh vosku (medzistienky len z vlastného vosku)
e) umelohmotné medzistienky v plodisku
f) iba vysoké nadstavky (úle typu B, Čechoslovák a pod.)
g) iba nízke nadstavky (Optimal, Langstroth 2/3, 3/4 a pod.)
h) vysoké plodiská a nízke medníky (úle B + nízke medníky E, Jumbo, Dadant a pod.)
i) mám certifikovanú BIO včelnicu
34

V nadväznosti na medzinárodný sociologický prieskum asociácie COLOSS by sme sa Vás ešte radi opýtali na dve doplňujúce otázky:

Skúste si predstaviť rebrík s priečkami číslovanými od nuly v dolnej časti po desať v hornej časti. Vrchol rebríka (10 bodov) predstavuje pre Vás najlepší možný život a spodok rebríka (0 bodov) predstavuje pre Vás najhorší možný život.

Na ktorom stupni rebríčka spokojnosti sa momentálne nachádzate ? Na ktorom stupni ste stáli približne pred 5 rokmi? Na ktorom stupni si myslíte, že budete stáť približne o 5 rokov?

V súčasnosti
Pred 5 rokmi
O 5 rokov neskôr
35

Ako pozitívne alebo negatívne (ak vôbec) ovplyvňujú nasledovné faktory Vaše súčasné pocity?

Zdravie včiel a ich ochrana pred novými chorobami a škodcami
Finančné aspekty včelárenia
Predpisy a ich dodržiavanie
Časová náročnosť a organizácia práce
Počasie a práca vonku
Ostatní včelári a poľnohospodári
Fyzická námaha súvisiaca so včelárením
Finančná a odborná podpora včelárenia
36

Ako dlho včelárite?

37

Pokiaľ chcete, môžete nám uviesť svoj e-mail, vďaka ktorému Vás budeme môcť spätne kontaktovať.

S Vašim kontaktom budeme nakladať v súlade s aktuálnou legislatívou o ochrane osobných údajov.

38

Tu môžete uviesť ďalšie informácie, ktoré považujete v súvislosti s úhynmi včelstiev za dôležité

(vrátane uvedenia iných liečiv / liečebných postupov, ktoré sa nenáchadzajú v tabuľke 29)

39

Vaša účasť v predchádzajúcich ročníkoch monitoringu:

Vypĺňate dotazník prvý krát?
Vyplnili ste dotazník aj minulý rok?