Vinterförlust Finland och Åland 2023-2024
Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Bästa biodlare,

Förra vinterns vinterförluster i Finland var relativt små men de var högre året innan. Det är stora variationer i vinterförlusterna både hos oss och i världen.

Finlands Biodlares Förbund är med i forskningsnätverket COLOSS, där man i de olika länderna samlar in information på ett jämförbart sätt över vinterförlusterna. Vinterförlusterna beror ofta på summan av många olika saker och de varierar både områdesvis och årligen. Genom att verka tillsamman har man bättre möjligheter att få reda på orsakerna till vinterförlusterna.

Vi ber dig nu svara på frågorna över vinterförlusterna. Dina svar är viktiga och tillsammans med alla andra svar får vi en bild av läget i Finland och Åland och hur vi skall utveckla biodlingen.

Utformningen av frågeformuläret har ändrat under årens lopp, men för att kunna analysera undersökningen har vissa frågors numrering kvarstått. Numreringen är för den svarande inte nödvändigtvis logisk. I år finns det också ett par frågor som rör biodlarnas välbefinnande.

Läs frågorna noggrant och svara på alla frågor om du kan. Kom ihåg att i slutet trycka på knappen SÄND, varvid dina svar sparas.

Dina kontaktuppgifter är inte nödvändiga men önskvärda, ifall du vill att vi i ett senare skede skall få kontakt med dig angående vinterförlusterna.

Alla inskickade svar deltar i utlottningen av ett varroa testinstrument. Lycka till!

Ingen enskild biodlares uppgifter ges vidare.

Vi uppskattar och är tacksamma för ditt samarbete!

Enkäten kan besvaras fram till och med den 16 juni.
Notera att frågor märkta med stjärna * är obligatoriska.

Uppmuntra dina biodlarkollegor att svara på frågorna. Då blir vinterförlustprocenten på ditt område tillförlitligare.

Tack för din medverkan!

Maritta Martikkala
Biodling konsulent
maritta.martikkala@hunaja.net

Dina kontaktuppgifter publiceras ingenstans och ges inte åt tredje part.

Det finns 27 frågor i denna enkät.
Vinterförluster 2023-2024
1

Namn

2

I vilket län har du huvudsakligen din biodling?

(Denna fråga är obligatorisk)
3

Vad heter orten som ligger närmast din bigård eller där de flesta av dina bigårdar befinner sig?

(Denna fråga är obligatorisk)
4

Ange postnumret där din bigård eller de flesta av dina bigårdar befinner dig.

(Denna fråga är obligatorisk)
5

Hur många bigårdar har du?

(Denna fråga är obligatorisk)
6

Hur många produktionssamhällen hade du före vintern 2023-2024?

Räkna inte med samhällen som övervintrats som avläggare. Dessa ska inte heller räknas med i de övriga svaren.

(Denna fråga är obligatorisk)
7

Hur många samhällen hade du kvar efter vintern:

  • Totalt:

Den här frågan handlar om antal förlorade samhällen. Har du inte haft några förluster denna vinter, så svara 0.

Antalet förlorade samhällen beräknad automatiskt i "Summa"

8
0
9
Results:
Invintrade samhällen = 100%
Förluster på grund av drottningproblem 0 NAN%
Förluster på grund av yttre faktorer 0 NAN%
Förluster på grund av att samhällena har dött 0 NAN%
Totala vinterförluster 0 NAN%


Du invintrade samhällen.
0 har dött (=NAN%), 0 hade drottningproblem (=NAN%) och 0 gick förlorade på grund av yttre faktorer (=NAN%).

Det innebär att dina totala vinterförluster är NAN%.

10

Hur många av de döda samhällen, dvs de samhällen som du angett under c) i fråga nummer 7:

  • Totalt:

Har du inte haft några förluster, så svara 0. Antalet i "Summa" ska vara samma som i c i fråga nummer 7. (=0).

11
0
12

Hur många av de övervintrade samhällen, som hade en fungerande drottning och som inte angetts som förlorade, var svaga (2-3 ramar med bin) efter vintern 2023-2024

13

Hur många produktionssamhällen hade du våren 2023 (dvs. i fjol)?

14

Hur många produktionssamhällen hade du våren 2024?

15

Hur många av de invintrade samhällen hade en ny drottning 2023 (dvs. en drottning som parades 2023)?

16

I vilken omfattning observerade du drottningproblem i dina samhällen under säsongen 2023 jämfört med de problem du brukar observera?

(Denna fråga är obligatorisk)
17

Flyttade du något/några av dina samhällen minst en gång för honungsproduktion eller pollinering under säsongen 2023

18

Observerade du bin med missbildade vingar i dina samhällen under säsongen 2023?

19

Hade merparten av dina samhällen ett omfattande drag på en eller fler av följande dragkällor 2023?

a) Fruktodling
b) Oljeväxter (raps eller rybs)
c) Majs
d) Solros
e) Ljung
f) Andra höstfodergrödan (till exempel bovete)
g) Honungsdaggshonung
h) Honungsdagg som innehåller melecitos
20

Har du din biodling i ett område där varroa ännu inte har påvisats (dvs. i Åland eller något annat)?

(Denna fråga är obligatorisk)
21

Undersökte du dina samhällen för varroa under perioden april 2023 – mars 2024?

22

Med vilken metod du undersökte dina samhällen för varroa under perioden april 2023 - mars 2024?

(Denna fråga är obligatorisk)
23

Behandlade du dina samhällen mot varroa under perioden april 2023 – mars 2024?

24

Var god att ange i vilken månad och vilket år du undersökte för varroa i dina samhällen OCH när du PÅBÖRJADE en åtgärd mot varroa under perioden april 2023 – mars 2024.

Undersökning av angreppsgrad (t.ex. genom nedfallsundersökning eller undersökning av kvalster på vuxna bin)
Drönaryngelbortskärning
Spärrbox, total yngelborttagning eller liknande
Myrsyra - korttidsbehandling
Myrsyra - långtidsbehandling
Myrsyra - från under bikupan
Oxalsyra - droppmetoden
Oxalsyra - sublimering (förångning)
Produkt med oxalsyra (t.ex. Hiveclean/Bienenwohl/Varromed)
Tymol (t.ex. Apiguard)
Annan kemisk substans
Annan metod

Ifall du genomförda en behandling med samma metod eller medel som pågick under flera månader, ange då enbart den månad behandlingen påbörjades.

25

Berätta i vilken månad du/dina... (ange alla månader det gäller)

...ger honungslådor
...byter drottningar
...gör avläggare
...slår samman samhällen
...skördar honung
...oftast mister samhällen
...har största antalet samhällen
...har minsta antalet samhällen
...samhällen svärmar
...bin försvinner från kuporna
...bin får vanligtvis klara sig på sitt eget foderförråd
...föder samhällen
26

Hur stor andel av förlusten av bisamhällen under den senaste vintern skulle du anse vara acceptabel för din biodling? (mellan 0-100%)

27

Föreställ dig en stege med trappsteg numrerade från 0 längst ner till 10 längst upp. Toppen av stegen representerar det bästa möjliga livet för dig och botten av stegen representerar det sämsta möjliga livet för dig. På vilket steg på stegen skulle du säga att du personligen känner att du står just nu? På vilket trappsteg stod du för ca 5 år sedan? På vilket steg tror du att du kommer att stå om 5 år?

Just nu
För fem år sedan
Efter fem år
28

Hur positivt eller negativt påverkar var och en av dessa faktorer hur du mår just nu, om alls?

Mycket positivt Något positivt Varken negativt eller positivt Något negativt Mycket negativt
Honungsbins hälsa och biosäkerhet
Ekonomiska aspekter av biodling
Regler och efterlevnad
Väder och arbete utomhus
Övriga biodlare och markägare
Fysiska aspekter av biodling
Tekniskt och ekonomiskt stöd till biodlare
Inget svar
29

Får vi kontakta dig för eventuella ytterligare frågor angående övervintring och bihälsa eller studier kring detta?

30

Här kan du lägga in kommentarer. Till exempel om du har övervintrat spardrottningar att hur mår de, hur många är levande och så vidare?