2022-2023 Serbia winterlosses
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.
There are 33 questions in this survey.
Winterlosses
(This question is mandatory)
1

Da bi opisali lokaciju vašeg glavnog pčelinjaka ili pogona, molimo napišite ime grada/mesta/sela koji je najbliži Vašem pčelinjaku?

(This question is mandatory)
2

Molimo napišite poštanski broj mesta najbližeg Vašem pčelinjaku.

(This question is mandatory)
3

Koliko pčelinjaka imate?

4

Ako imate više od jednog pčelinjaka, da li su svi Vaši pčelinjaci udaljeni međusobno bar 15 km (ako imate samo jedan pčelinjak, odgovorite DA).

(This question is mandatory)
5

Koliko proizvodnih društava ste imali pred zimu 2022-2023? (tj. koliko ste društava zazimili u jesen 2022?)

Please only count production colonies and no nuc or reserve colonies. This is also the case in the rest of the questions.

(This question is mandatory)
6

Od ukupnog broja društava (koje ste naveli u odgovoru na prethodno pitanje)

  • Total:

In this question we would like to know the number of lost colonies. If none, please answer 0.

The total no of lost colonies is automatically calculated.

7
0
8
Rezultati:
Zazimljena društva  = 100%
Društva koja su imala problem sa maticom NAN%
Gubici zbog prirodnih katastrofa NAN%
Gubici zbog uginuća NAN%
Ukupni gubici kod prezimljavanja 0 NAN%


So you have wintered colonies, are dead (=NAN%), have queen problems (=NAN%) and are lost due to natural disaster (=NAN%).

This gives an overall loss rate for your operation of NAN%.

 

9

Koliko je uginulih društava koje ste naveli u odgovoru na prethodno pitanje....

  • Total:

If none, please answer 0. "Total" should be the same as (c) of lost colonies (dead or emty colonies) from the former question (=).

Please treat options a) to e) as mutually exclusive for any one colony.

10
0
11

Koliko društava zazimljenih u jesen 2022 je pri izimljavanju 2023 bilo slabo, ali je imalo maticu?

12

Koliko proizvodnih društava ste imali prošlog proleća (2022. god.)?

13

Koliko proizvodnih društava ste imali ovog proleća (2023. god.)?

(This question is mandatory)
14

Od društava koja ste zazimili u jesen 2022. koliko je (u procentima) imalo mladu maticu (iz 2022)?

 

15

U kojoj meri ste uočili probleme sa maticama tokom pašne sezone u 2022. godini u poređenju sa stanjem koje ste imali ranije?

(This question is mandatory)
16

Da li ste selili pčele makar jednom radi povećanja proizvodnje meda ili radi oprašivanja useva tokom 2022?

17

Da li ste u uočili pčele sa oštećenim/deformisanim krilima (tokom letnje sezone)? (takve pčele ukazuju na prisustvo virusa deformisanih krila koje prenose Varroa krpelji).

(This question is mandatory)
18

Da li je tokom 2022. god. većina Vaših društava imala značajan unos nektara poreklom od (popunite odgovor za svaku biljku)?

a) voćaka
b) uljane repice
c) kukuruza
d) suncokreta
e) vresa
f) biljaka jesenje paše
g) medljikovac
h) medljikovac sa teško svarljivom melecitozom
(This question is mandatory)
19
Da li ste tokom 2022. god. imali med u kome je dominirala (popunite odgovor za svaku biljku)?
a) lipa
b) bagrem
d) livadske biljke
i) kesten
j) facelija
k) maslačak
l) lucerka
m) heljda
n) medljika
(This question is mandatory)
20

Da li ste pratili stepen infestiranosti Varroa krpeljima u periodu April 2022- Mart 2023?

(This question is mandatory)
21

Da li ste tretirali Vaša društva protiv Varroa krpelja u periodu April 2022 - Mart 2023?

22

Označite mesece u kojima ste pratili zaraženost varoom kod Vaših proizvodnih društava i naznačite kada ste POČELI tretman protiv varoe ili drugi postupak tokom perioda April 2022 - Mart 2023?

Praćenje stepena zaraženosti pčelinjim krpeljom Varroa (npr. brojanje otpalih krpelja)
Uklanjanje trutovskog legla
Hipertermija (tretman legla/pčela visokom temperaturom)
Primena drugih biotehničkih metoda – kao što su npr. ”ram lovac”, kompletno ukljanjanje legla, ograničavanje (”hapšenje”) matice
Mravlja kiselina - kratkoročni tretman
Mravlja kiselina - dugoročni tretman (npr. Mite-Away Quick Strips (MAQS)
Mlečna kiselina
Oksalna kiselina - nakapavanje
Oksalna kiselina - sublimacija (evaporacija, isparavanje)
Mešavine sa oksalnom kiselinom Hiveclean/Bienenwohl/Varromed
Timol (npr. Apiguard, ApilifeVar)
Tau-fluvalinat (npr. Varotom, Apistan)
Flumetrin (npr. Bayvarol, Polyvar)
Amitraz (trake, npr. Apivar, Apitraz, Taktic)
Amitraz (nadimljavanj/aerosol)
Kumafos (nakapavanje, npr. Perizin)
Kumafos (trake, npr. Checkmite+)
Neki drugi hemijski proizvod
Neka druga metoda

Ako ste istu metodu koristili tokom nekoliko meseci, označite samo PRVI mesec korišćenja te metode.

(This question is mandatory)
23

Kako se zove region u kome gajite Vaše pčele - izaberite jedan od ponuđenih:

24

Ako ste Vaša društva prihranjivali šećerom (rastvorom šećera ili invertovanim šećerom) prošle godine prilikom pripreme za zimu, koliko kg šećera (suve materije) ste u proseku dali po jednom proizvodnom društvu?

25

Da li čuvate pčele u oblastima u kojima Varroa još uvek nije detektovana?

26

Koje od dole navedenih mera primenjujete u većini društava:

a) Žičanu podnjaču tokom zime
b) Izolaciju košnica tokom zime (npr. utopljavanje, oblaganje zidova košnica)
c) Košnice od veštačkih materijala (plastike, stiropora)
d) Sertifikovano organsko pčelarenje
e) Matice (pčele) selekcionisane na otpornost na varou
f) Saće sa smanjenim ćelijama legla (5.1 mm ili manje)
g) Prirodno saće (bez satne osnove)
h) Kupljeni vosak koji nije poreklom od Vaših društava
i) Korišćenje (u plodištu) satnih osnova koje NISU od voska
(This question is mandatory)
27

Da li ste na Vašem pčelinjaku/pčelinjacima uočili azijskog stršljenja Vespa velutina koji napada pčele?

(This question is mandatory)
28

Koliko Vas košta (po košnici) tretman protiv Varroa krpelja u periodu April 2022–April 2023? (u dinarima).

29

Koje metode ste koristili za praćenje stepena infestiranosti Varroa krpeljima u sezoni 2022/23 (obeležite svaku koju koristite)

30

Označite mesece u kojima …

… dodajete nastavke
… menjate maticu
… delite društva
… spajate društva
… vrcate med
… često uočavate da su društva stradala
… imate najveći broj društava
… imate najmanji broj društava
… imate rojenje
… društva pobegnu
… društva opstaju uglavnom na rezervama hrane u košnici (nema paše)
… dohranjujete društva
31

U poređenju sa društvima u kojima ste imali stare matice, da li su društva sa mladim maticama preživele zimu:

32

U koliko preživelih društava ste nakon zime uočili veliku količinu fecesa (izmeta) unutar košnice?

33

Koliko ste približno plodišnog saća zamenili satnim osnovama (po košnici) u 2022. godini?

34

Ukoliko ste saglasni da Vas kontaktiramo radi sakupljanja drugih podataka u vezi pčela, molimo Vas za Vaš e-mail. 

35

Ukoliko je odgovor DA, molimo Vas da unesete Vašu mejl adresu

36

Ukoliko imate dodatni komentar, ovde možete da ga napišete